600 pixels wide image
600 pixels wide image
NEWSLETTER 28.09.2023


Léiw Memberen,

Éier mir zu de gudden Nouvellë kommen, erlabe mer eis als éischt op déi nei Rolleverdeelung
am Comité anzegoen déi mir an eisem éischte Comité ënnert der Leedung vum neie
Gewerkschaftspresident, Steve Brickler, beschloss hunn.

Duerch d’Wal vum neie President ass de Sekretärsposte fräi ginn,deen den Daniel Cruz elo
bekleet. Doduerch war de Poste vum Vizepresident net méi besat. De Jean-Claude Peffer huet
sech dëser Tâche ugeholl; natierlech mam volle Vertraue vum Comité. Schlussendlech ass
domat dann och de Poste vum Sekretär Adjoint fräi ginn deen duerch den David De Jesus
assuréiert gëtt.

D’Kompositioun vum Conseil d’administration vun der Douanesgewerkschaft gesäit elo
folgendermoossen aus:

         Steve Brickler- President
         Jean-Claude Peffer - Vizepresident
         Daniel Cruz – Sekretär
         David De Jesus –Sekretär adjoint
         Steve Keipes - Trésorier, President AGC
         Gilles Hutmacher - Trésorier adjoint
         Lynn Luciani – Member, Déléguée à l’égalité, Trésorière adjointe AGC
         Claude Feltus – Member, Admin Internetsite
         François Sereni - Member
         Marc Schmit - Member
         Mike Meurisse - Member
         Daniel Hourscht - cooptéierte Member
 
*
 
Déi éischt Supplemente vun de retroaktiven Iwwerstonnen (2017-2021) sinn endlech
ausbezuelt ginn. Dësen Dossier hat e grousse finanziellen Impakt fir di concernéiert Leit. Mir
si frou dass d’Juriste vum Ministère de la Fonction publique sech an dësem Dossier kloer
ausgeschwat hunn, soudass d’Douanesgewerkschaft an engem weideren Dossier Recht kritt

huet. D‘Fuerderung, réckwierkend Supplemente vu geleeschten Iwwerstonnen ausbezuelt ze
kréie war also net einfach esou aus de Loft gegraff.
 
Mir wëssen dass d‘Periode vun 2017-2021 fir vill vun iech just engem Deel vun ären
Iwwerstonne Rechnung dréit. Mir sinn an eise Beméiungen awer op den Artikel 2277 vum
Code civil verwise ginn deen an dësem Fall just 3 Joer virgesäit. Wann ee bedenkt dass déi
Stonnen ni hätten dierfe prestéiert ginn, well keng Autorisatioun dofir existéiert huet an
dowéinst kee Budget dofir virgesi war, denke mer dass een domat liewe kann d’Periode vun
2017-2021 kompenséiert ze kréien. Leider si virun eiser Zäit keng konkret Schrëtt gemaach gi
fir dëse bedauerleche Verzuch mat Zäiten ze verhënneren.
 
Dir hutt gemierkt dass säitdeem d’Iwwerstonnen an d‘Supplemente kloer an de Notte vun der
Direktioun definéiert sinn, soudass esou eppes net méi ka virkommen.
 
Parallel hu mer gläichzäiteg e weideren Dossier opgemaach wat an de Kader vun den
Iwwerstonne fält. Dëst Joer, fir Nationalfeierdag, ware beim Detachement fir d’Parade eng
Partie Beamten aus dem Horaire mobile den 23.06 present. Scho lescht Joer hu mir
d’Direktioun drop opmierksam gemaach dass d’Aarbechtszäit vun engem Beamten aus dem
Horaire mobile, deen Nationalfeierdag schafft, als Iwwerstonnen ze consideréiere sinn. Eng
Meenung déi d’Direktioun net gedeelt huet. No Récksprooch mam Service juridique vum
Ministère de la Fonction publique, ass eise Point de vue erëm bestätegt gi soudass mir de
Finanzministère kontaktéiert hunn deen Ugangs der selwechter Meenung war wéi
d’Direktioun.
 
Mir hunn awer net noginn an de Finanzministère huet sech du mat de Juriste vum Ministère
de la Fonction publique ausgetosch. Schlussendlech gouf d’Decisioun getraff, réckwierkend
d’Aarbechtszäit um 23. Juni als Iwwerstonnen ze consideréieren. An dësem Fall gouf et och
keng Autorisatioun fir previsibel Iwwerstonnen ze prestéieren. Soubal déi awer ausgestallt
ass, wäert d’Direktioun déi concernéiert Leit opfuerderen de respektive Formulaire
auszefëllen. Konkret bedeit dat, dass déi concernéiert Leit, nieft hiren 8 Stonnen
Aarbechtszäit um Solde journalier an de congé de compensation, zousätzlech 8 Iwwerstonnen
op de CET kréie mussen. Vue dass déi Iwwerstonnen op engem „Jour férié légal“ geschafft gi
sinn, falen ausserdeem 70% Supplementen un.
 
2022 hu mir schonn d’Direktioun dorop opmierksam gemaach dass et doduerch eng Inégalité
de traitement gëtt tëscht dem Horaire mobile an dem Schichtdéngscht. De facto, ass
d’Aarbechtszäit um 23. Juni méi favorabel fir d’Leit aus dem Horaire mobile well et sech
integral ëm Iwwerstonnen handelt, am Schichtdéngscht handelt et sech em eng normal
Schicht, egal ob se wärend engem Feierdag stattfënnt.

 
Bezüglech de PDL 8040 (Harmonisatioun vun den ënneschte Karriären) hu mer weiderhi
keng Neiegkeeten. Mir waarden nach ëmmer op den Avis vum Staatsrot fir dass de Projet
avancéiere kann. Wéi et am Gesetzesprojet erkläert ass, gëtt dës Reform awer réckwierkend
op den 1. Juli ‎‎2022 applizéiert.‎


De Comité   
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.
douanesgewerkschaft
claude feltus
22 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg (Lëtzebuerg)
Luxembourg

00352621318212

 

Powered by CleverReach - Professional E-Mail Marketing

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: Daniel.DaSilvaCruz@do.etat.lu) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.